كلیات پرفشاری ریه
  • فشار خون ریوی

    فشار خون ریوی زمانی شروع می شود که عروق ريوی باریک، مسدود و یا تخریب می شوند. در این صورت است که عبور جری ...

    فشار خون ریوی زمانی شروع می شود که عروق ريوی باریک، مسدود و یا تخریب می شوند. در این صورت است که عبور جریان خون در ريه ها سخت و تحت فشار بوده و فشار خون در شریان های ریوی بالا می رود. در پاسخ به افزای ...

    بیشتر بخوانید